the Rebbe Redt Tzu Kinder Banner.jpg

צבאות ה' - שונות.jpg חיילי צבאות השם.jpg

 

בראשית - -
נח שיחה א' שיחה ב'
לך לך שיחה א' שיחה ב'
וירא שיחה א' שיחה ב'
חיי שרה שיחה א' -
תולדות שיחה א' -
ויצא שיחה א' שיחה ב'
וישלח שיחה א' -
וישב שיחה א' -
מקץ שיחה א' שיחה ב'
ויגש שיחה א' שיחה ב'
ויחי שיחה א' -

 

 

שמות שיחה א' שיחה ב'
וארא שיחה א' -
בא שיחה א' שיחה ב'
בשלח שיחה א' שיחה ב'
יתרו שיחה א' שיחה ב'
משפטים שיחה א' שיחה ב'
תרומה שיחה א' שיחה ב'
תצוה שיחה א' -
כי תשא שיחה א' שיחה ב'
ויקהל שיחה א' -
פקודי שיחה א'  

 

 

 

ויקרא שיחה א' -
צו שיחה א' שיחה ב'
פסח שיחה א' שיחה ב'
שמיני שיחה א' -
תזריע שיחה א' -
מצורע שיחה א' -
אחרי שיחה א' שיחה ב'
קדשים שיחה א' שיחה ב'
אמור שיחה א' שיחה ב'
בהר שיחה א' -
בחוקתי שיחה א' שיחה ב'

 

במדבר שיחה א' שיחה ב'
חג השבועות שיחה א' -
נשא שיחה א' שיחה ב'
בהעלתך שיחה א' שיחה ב'
שלח שיחה א' שיחה ב'
קרח שיחה א' -
חקת שיחה א' -
בלק שיחה א' -
פנחס שיחה א' -
מטות שיחה א' -
מסעי שיחה א' -

 

דברים שיחה א' שיחה ב'
ואתחנן שיחה א' -
עקב שיחה א' שיחה ב'
ראה שיחה א' שיחה ב'
שפטים שיחה א' שיחה ב'
כי תצא שיחה א' שיחה ב'
כי תבוא שיחה א' שיחה ב'
נצבים שיחה א' שיחה ב'
וילך שיחה א' שיחה ב'
האזינו שיחה א' שיחה ב'
וזאת הברכה שיחה א' שיחה ב'